ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1)  θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 

Α) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

  1. Μία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)κατηγορίας ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Τουρκικής» 
    ΦΕΚ : 2280/07.09.2023 τ. Γ΄
    ΑΔΑ: ΡΠΕΒ469Β7Λ-861Πληρ.: κα Σ. Χαλκιά Τηλ.: 22410 99317
    email: TMS_Gramm@aegean.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, καθώς και τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στη γραμματεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να υποβάλλονται αποκλειστικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. (κτήριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος, Τ.Κ. 85132. Πληροφορίες Σ. Χαλκιά, τηλ. 22410 99300, e-mail:  TMS_Gramm@aegean.gr)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14.10.2023. 

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://www.aegean.gr/announcement στην κατηγορία «Προκηρύξεις Θέσεων» 

 

Ο Πρύτανης 

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κατεβάστε το ΦΕΚ της προκήρυξης εδώ.