Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 1682/Β/24.04.2021 δημοσιεύτηκε η υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23.04.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.» με την προσθήκη της παρακάτω παραγράφου σχετικά με τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων:

Επιτρέπεται η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων, όπως αυτές ρυθμίζονται στην υπό στοιχεία Φ.1/192329/Β3/13.12.2013 (Β΄3185) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β΄ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή  άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η δαπάνη για το αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τα ΑΕΙ όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων

Ωστόσο, αναμένουμε την Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων, η οποία σύμφωνα με ενημέρωση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στη Σύνοδο των Πρυτάνεων ενδέχεται να είναι εντός του διαστήματος από 19 έως 30 Μαΐου.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ