Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. 279/08.02.2023 Προκήρυξης για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (ΑΔΑ: ΨΝΚΚ469Β7Λ-61Ξ)

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών επιλέχθηκε η με Α.Π. 335/13.02.2023 υποψηφιότητα, για τη θέση της Εντεταλμένης Διδάσκουσας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4957/2022, με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. (Τουρκικά 2, 4, 6).

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. 320/10.02.2023 Προκήρυξης για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (ΑΔΑ: ΑΔΑ9ΝΞΠ469Β7Λ-ΛΤΕ)

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών επιλέχθηκε η με Α.Π. 336/13.02.2023 υποψηφιότητα, για τη θέση της Εντεταλμένης Διδάσκουσας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4957/2022, με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. (Τουρκικά 1,3,5).