Ανακοίνωση Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου

30 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου υπ’ αριθμ. 11ης/23.04.2015 για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2015- 2016, ανακοινώνεται ότι, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο εν λόγω Τμήμα κατά το διάστημα από 1ης έως 20ης Δεκεμβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις αυτού, στην πόλη της Ρόδου.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία μαθήματα:

Μάθημα 1ο

Τίτλος: «Εισαγωγή στην Κλασσική Αρχαιολογία»

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη

 • Μανόλης Ι. Στεφανάκης, Κλασική Αρχαιολογία: Βασικές Αρχές και Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, 11ος-4ος αι. Α. Εισαγωγή – Κεραμική / Αγγειογραφία. Αθήνα: Ιάμβλιχος σελ. 15-75 και 195-270
 • Höschler, T. 2005. Κλασική Αρχαιολογία. Βασικές Αρχές, Θεσ/νίκη: University Studio Press σελίδες 195-306.

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Μάθημα 2ο

Τίτλος: «Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία»

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη

 • Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη. (1992). Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα: Πατάκης.
  Κεφ. 1. Εισαγωγικά: σελ. 13-35
  Κεφ. 2. Φωνητική – Φωνολογία: σελ. 37-57
  Κεφ. 3. Μορφολογία: σελ. 73-82
  Κεφ. 4. Σύνταξη Ι. Θεωρητικές Αρχές και στόχοι: σελ. 95-111
  Κεφ. 5. Σύνταξη ΙΙ. Γραμματική της φραστικής δομής: σελ. 113-136.

 

 • Μακράκη-Κωστούλα, Νέλλη. (2001). Γλώσσα και Κοινωνία. Αθήνα: Μεταίχμιο
  Κεφ. 1. Τι είναι η κοινωνιογλωσσολογία: σελ. 17-30
  Κεφ. 2. Γλώσσα – διάλεκτος – μειονοτική γλώσσα: σελ. 31-46
  Κεφ. 3. Γλωσσική επιλογή και χρήση: σελ. 47-67

 

 • Pinker, Steven. (2000). Το Γλωσσικό Ένστικτο. Αθήνα: Κάτοπτρο.
  Κεφ. 1. Ένα ένστικτο για την απόκτηση μιας τέχνης: σελ. 17-28
  Κεφ. 2. Λογορροϊκές μηχανές: σελ. 29-62
  Κεφ. 9. Νεογέννητο μιλάει – Περιγράφει τον παράδεισο: σελ. 295-333
  Κεφ. 10. Γλωσσικά όργανα και γονίδια γραμματικής: σελ. 334-372

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Μάθημα 3ο

Τίτλος: «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις»

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη

Θεόδωρος Κουλουμπής, Διεθνείς Σχέσεις. Ισχύς και Δικαιοσύνη,, (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008), τα Κεφάλαια 1, έως 6 (μέχρι τη σελίδα 192).
Robert Jackson-Georg Sorensen, Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνών Σχέσεων. Η Σύγχρονη Συζήτηση, (Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006), τα Κεφάλαια 1, 2, 3 και 4 (μέχρι τη σελίδα 209).

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2015 – 2016 του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου 2015
Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Αποστολή Δικαιολογητικών

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει στο email του σε μορφή pdf την αίτηση την οποία εκτυπώνει και υπογράφει.
Από 09:00 μέχρι 14:00, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατατίθενται τα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Τμήματος, από τους ίδιους/ες ενδιαφερόμενους/ες ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών απαιτείται σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2015.

Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε επακριβώς για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Γενική ενημέρωση για τη διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.rhodes.aegean.gr/tms/ και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://studies.aegean.gr. Επίσης έχει αναρτηθεί στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες η σχετική με το θέμα Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-13-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β)