ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ρόδος, 07/12/2017

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ ́ αριθμ. 2355/05.12.2017 Απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (ΑΔΑ: 6517469Β7Λ-ΘΛΔ) για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α ́ 114)

2. Την υπ’ αριθμ. 2336/28.11.2017 προκήρυξη με θέμα «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: 7Υ0Β469Β7Λ-ΔΛΞ)

3. Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του/της εκπροσώπου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. έληξε την 01/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

4. Το γεγονός ότι κατατέθηκε μία μόνο υποψηφιότητα από την κα Ασημίνα Βαφειάδου (Α.Π. 1720/29.11.2017)

5. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψε κώλυμα εκλογιμότητας της υποψήφιας,

Αποφασίζει

Ομόφωνα και ανακηρύσσει υποψήφια για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος την κα Ασημίνα Βαφειάδου.

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Ibrahim Fadel

Τα μέλη
Μαρία Νικήτα
Σοφία Χαλκιά