Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ ίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β΄), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας».

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάλυση και η διδασκαλία της γλώσσας ως πρώτης, δεύτερης/ ξένης. Σκοπός του είναι η εμβάθυνση σε ποικιλία ζητημάτων που αφορούν τη γλωσσική ανάλυση και η παροχή τεχνογνωσίας για τη διδασκαλία της πρώτης, δεύτερης/ ξένης ή γλώσσας κληρονομιάς. Αξιοποιεί τη γνώση γύρω από την ανάλυση, την αντιπαραβολή των γλωσσών, τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, τη γλωσσική πολυμορφία, τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας και στοχεύει στην παροχή θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων με επίκεντρο τη γλωσσική διδασκαλία. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις για την ανάλυση της γραμματικής δομής και της κειμενικής διάστασης της γλώσσας. Καλύπτει επίσης, τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη γλωσσική διδασκαλία. Αυτές αφορούν τόσο τη δομική όσο και τη λειτουργική διάσταση της γλώσσας και συνδέονται με διαφορετικές ανάγκες διδασκαλίας της πρώτης, δεύτερης/ξένης ή γλώσσας κληρονομιάς σε ποικίλα ακροατήρια (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τάξεις ενηλίκων κ.τ.λ.)., γεγονός που αποτελεί καινοτομία του προγράμματος. Επίσης, το πρόγραμμα αξιοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας στην ανάλυση και τη διδακτική γλωσσικών φαινομένων και κειμένων τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση και τη διδακτική της Ελληνικής και άλλων γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου (ενδεικτικά: Αραβικά, Εβραϊκά, Τουρκικά).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε (3) εξάμηνα.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα εισαχθούν στο  Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας» κατ’ ανώτατο όριο 35 μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.  

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών, Κοινωνικών, Πολιτικών, Πολιτισμικών, Ανθρωπιστικών και Περιφερειακών Σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές/οί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ  συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Δ.Π.Μ.Σ.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.500€. Με νεότερη ανακοίνωση θα καθοριστούν οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες:

Tηλ.: 22410 99060, στην ηλεκτρονική διεύθυνση rhodes_pms_Ling@aegean.gr, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών https://dms.aegean.gr ή στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης https://www.pre.aegean.gr.

 

                                                                             

                H Πρόεδρος του Τ.Μ.Σ.                                                        O Πρόεδρος του Π.Τ.Δ.Ε.

          Καθηγήτρια Αικατερίνη Φραντζή                                         Καθηγητής Αλιβίζος Σοφός