Διεύθυνση: Κτήριο «7ης Μαρτίου», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1ος όροφος, αίθουσα Α17, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος
τηλ: 22410 99390-1
email: dmslabinfo@aegean.gr

 

Διευθύντρια

Καθηγήτρια Αικατερίνη Θ. Φραντζή
τηλ.: 22410 99331
email: frantzi@aegean.gr

Συνεργάτες

 • Κωνσταντίνος Καλέσης, εξωτερικός συνεργάτης του Ερευνητικού Προγράμματος «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ», υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • Γεώργιος Μαρκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
 • Μαρία Μελισσουργού, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος
 • Χρυσάνθη Τηλιακού, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος
 • Μιχαήλ Κυριακάκης, Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Παρασκευή-Άννα Ατζέμη,  Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
 • Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Αποστολή

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του Εργαστηρίου Πληροφορικής (235 31/10/2000, τεύχος πρώτο, Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθ. 237, άρθρα 1 & 2):

«Ιδρύεται στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εργαστήριο Πληροφορικής το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα πληροφορικής, επικοινωνίας και εφαρμογών τους.

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
 2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53).»

Στόχοι

 • Η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος
 • Η υποστήριξη έρευνας μελών του Τμήματος, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών
 • Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος, με τη φιλοξενία μαθημάτων του Προπτυχιακού και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
 • Η  – με τα υπολογιστικά του μέσα – διοικητική υποστήριξη του Τμήματος.
 • Η συνεργασία με ερευνητές και ερευνήτριες αφενός του Τμήματος, της Σχολής, του Ιδρύματος, αφετέρου Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Η διοργάνωση και υποστήριξη διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών πραγματοποιούνται ποικιλία μαθημάτων (του συνόλου ή μέρους αυτών) του Προπτυχιακού αλλά και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων, Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Τυπολογία, Φωνητική-Φωνολογία, Ζητήματα Ορολογίας στη Γλωσσολογία, Μορφολογία Μυκηναϊκός Πολιτισμός, Διδασκαλία 2ης/ξένης Γλώσσας, Μεθοδολογία Έρευνας στη Γλωσσολογία, Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Αρχαιολογία της Κοινωνικής Ταυτότητας

Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Υπολογιστική Επεξεργασία της Γλώσσας του Αρχαίου Δράματος, Εφαρμογές των Σωμάτων Κειμένων στη Διδασκαλία της Γλώσσας, Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου, Ευρω-μεσογειακή Σχέση και Διακυβέρνηση στη Μεσόγειο, Διεθνείς Οργανισμοί και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο, Ενεργειακή Ασφάλεια στη Μεσόγειο, Εξαναγκαστική Μετανάστευση και Ασφάλεια στη Μεσόγειο,  Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και Μεσόγειος, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, Παγκοσμιοποίηση και η Θέση της Μεσογείου, Διεθνείς Σχέσεις στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη

Το Εργαστήριο Πληροφορικής είναι Φορέας Υποδοχής για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» (2011 – σήμερα).

 

Θεματικές Έρευνας

 • Σχεδίαση και Κατασκευή Σωμάτων Κειμένων
 • Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων
 • Υπολογιστική Γλωσσολογία
 • Διαλεκτολογία
 • Δικαστική Γλωσσολογία
 • Γλώσσες για Ειδικούς Σκοπούς
 • Διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης Γλώσσας
 • Συγκριτική Γλωσσολογία
 • Ανάλυση Λόγου
 • Πολιτικός Λόγος

 

Στήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων

 • Υποέργο (10) «ΑΙΓΑΙΟ (Γλωσσικοί Πόροι, Υπηρεσίες και Εφαρμογές» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ  Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002738, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510040 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (2017-2021). Επιστημονικά Υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Αικατερίνη Φραντζή. [https://apollonis-infrastructure.gr/].

 

Περατωμένα

 • Clarin:el («Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε Τομείς που αφορούν τις Ερευνητικές Υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI-EUROPEAN STRATEGY FORUM FOR RESEARCH INFRASTRUCTURES)» για την Υποδομή «Common LANGUAGE Resources and Technology Infrastructure/CLARIN» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε+Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Διάρκεια: 01-09-2014 έως  31-12-2015. Επιστημονικά Υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Αικατερίνη Φραντζή.
 • CLARIN-EL Προπαρασκευαστική Φάση (CLARIN-EL-PREP), στο πλαίσιο της Προκήρυξης με θέμα τη  «Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε Τομείς που αφορούν τις Ερευνητικές Υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI-EUROPEAN STRATEGY FORUM FOR RESEARCH INFRASTRUCTURES)» για την Υποδομή «Common LANGUAGE Resources and Technology Infrastructure/CLARIN» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε+Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Διάρκεια: 26-07-2010 έως  31-01-2011. Επιστημονικά Υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Αικατερίνη Φραντζή.
 • «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ», Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Ενταγμένη πράξη στο ΕΠΕΔΒΜ. Β’ Φάση – 2ο Υποέργο, ΔΡΑΣΗ 6: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος έρευνας με αντικείμενο τη νησιωτικότητα, Δραστηριότητα 6.3.1: «Ανάπτυξη θεματικής βάσης δεδομένων με αντικείμενο τον πολιτισμό του Αιγαίου», Τίτλος Επιστημονικού Προγράμματος: «Άϋλος Πολιτισμός – Γλώσσες και Παραδόσεις στο Αιγαίο». Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Σκούρτου (Π.Τ.Δ.Ε.).

 

Συνεργασίες-Πρωτόκολλα

Με το συντονισμό της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Πληροφορικής επετεύχθη (2019) το Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών με το Εθνικό Κέντρο Εξόρυξης Κειμένου της Μεγάλης Βρετανίας, National Centre for Text Mining, NaCTeM [https://www.nactem.ac.uk/].

Διεθνές Προφίλ

Το Εργαστήριο Πληροφορικής μέσω της στήριξης της έρευνας των συνεργατών του, μελών του Τμήματος, υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών ερευνητών και ερευνητριών και εξωτερικών συνεργατών, ενισχύει το διεθνές προφίλ και την εξωστρέφειά του όπως και του συνόλου του Τμήματος.

 

Δείτε το ΦΕΚ του Εργαστηρίου Πληροφορικής εδώ.