Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (ΦΕΚ A/177, 3/09/1999)

Η δημιουργία του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας (ΕΡΓ.Α.) εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο της Αρχαιομετρίας σε σχέση με τις θετικές κι ανθρωπιστικές επιστήμες (π.χ. φυσική, γεωφυσική, γεωλογία, μαθηματικά, ιστορία τέχνης, αρχαιολογία, παλαιοανθρωπολογία, περιβάλλον και άνθρωπος), συμβάλλοντας με κατάλληλη μεθοδολογία, τεχνικές και όργανα στη χρονολόγηση, ανάλυση, προέλευση, εντοπισμό αρχαιολογικών υλικών και μνημείων, αλλά και μέσω αυτών στη μελέτη φυσικών, γεωφυσικών και γενικά περιβαλλοντολογικών φαινομένων στην ύπαιθρο ή το εργαστήριο, με απώτερο σκοπό την ακριβέστερη μελέτη της ανθρώπινης εξέλιξης και των πολιτισμών.

Αποστολή του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας είναι:

Α) την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε γενικά και ειδικά θέματα που αφορούν τη μελέτη των αρχαίων πολιτισμών, της ιστορίας της Τέχνης καθώς και την εξέλιξη του ανθρώπου κυρίως στο χώρο της Μεσογείου,

Β) τη συμμετοχή σε διαπανεπιστημιακές συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,

Γ) την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας με μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του ΕΡΓ.Α. όπως και των συγγενών γνωστικών αντικειμένων άλλων Τμημάτων και διατμηματικών κύκλων σπουδών,

Δ) το συντονισμό σχετικών προγραμμάτων σ’ όλους τους επιμέρους φοιτητικούς χώρους και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική και διοικητική άποψη,

Ε) τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του ΕΡΓ.Α.

ΣΤ) Η κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας και έρευνας κοινών διαπανεπιστημιακών συνεργασιών στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS και των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζ) Η ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων ερευνητικών προγραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστημονικοτεχνική ανάπτυξη των σχετικών πεδίων ιδίως στα πλαίσια διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η) Η συνεργασία κάθε μορφής, επιστημονική, εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή άλλη, με όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικοτεχνικούς και λοιπούς φορείς εφ’όσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου μέσα στο πνεύμα αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης και συλλογικής δουλειάς.

Θ) Η δημιουργία θεωρητικής επιστημονικοτεχνικής και τεχνολογικής υποδομής και η γενικότερη συμβολή για την αρτιότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα του εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Παν/μιου Αιγαίου.

Κανονισμός Εργ. Α
Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας
Ερευνητικά Eνδιαφέροντα
Δημοσιεύσεις Ενδεικτικά
Επιστημονική Ομάδα
Συνεργασίες με ελληνικά ιδρύματα/ ερευνητέςΠΕΑΝ
Συνεργασίες με την τοπική κοινωνία σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά θέματα
Διεθνείς Συνεργασίες
Επικοινωνία

Καθηγητής Μανόλης Ι. Στεφανάκης
Διευθυντής

Τηλ.: 22410 99395
email: stefanakis@rhodes.aegean.gr
Διεύθυνση: Αίθουσα ΙΣ.25 (Ισόγειο), Κτήριο «7ης Μαρτίου», Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85132

Δρ. Ασημίνα Βαφειάδου
Αρχαιολογία και Φυσικές Επιστήμες ΕΔΙΠΕργαστήριο Αρχαιομετρίας
Κτίριο Κλεόβουλος
Τμ. Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημοκρατίας 1
85132, Ρόδος
Τηλ. 22410 99385-6
Φαξ. 22410 99320
Ηλεκτρονική διεύθυνση: vafiadou@rhodes.aegean.gr
Μαρία Μπράτιτση
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Msc (Υποψήφια Διδάκτωρ)Εργαστήριο Αρχαιομετρίας
Κτίριο Κλεόβουλος
Τμ. Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημοκρατίας 1
85132, Ρόδος
Τηλ. 22410 99385-6
Φαξ. 22410 99320
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.bratitsi@aegean.gr

Παντελής Βολονάκης
Εφαρμογές Πληροφορικής στην Πολιτιστική Κληρονομιά, MSc (Υποψήφιος Διδάκτωρ)

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας
Κτίριο Κλεόβουλος
Τμ. Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημοκρατίας 1
85132, Ρόδος
Τηλ. 22410 99385-6
Φαξ. 22410 99320
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.volonakis@rhodes.aegean.gr