Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία : Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στο/στη φοιτητή/τρια την αναγκαία συμπαράσταση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του/της στο πανεπιστήμιο. Η συμπαράσταση αυτή εκδηλώνεται με τη συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων του/της φοιτητή/τριας, ώστε η επιστημονική και επαγγελματική του/της εξειδίκευση να προσαρμόζεται βαθμιαία στην προσωπικότητά του/της και τις υποκειμενικές και αντικειμενικές δυνατότητές του/της και αντίστροφα.

  • Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια Τ.Μ.Σ.
  • Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής Τ.Μ.Σ.
  • Σωτήριος Ντάλης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Μ.Σ.