«ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 2018-19»

Για τη λήψη Πτυχίου του Τμήματος απαιτούνται 156 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS) ήτοι 52 μαθήματα:

  • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 16×5 ECTS = 80 ECTS / 16Χ3ΔΜ=48 ΔΜ
  • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 6×5 ECTS = 30 ECTS/ 6Χ3ΔΜ=18 ΔΜ/li>
  • 13Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 13×5 = 65 ECTS/ 13Χ3ΔΜ=39 ΔΜ
  • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 6×5 ECTS = 30 ECTS/ 6Χ3ΔΜ=18 ΔΜ
  • 5 Ελεύθερης Επιλογής: 5×5 ECTS = 25 ECTS/ 5Χ3ΔΜ=15 ΔΜ
  • 6 Επίπεδα Υποχρεωτικά για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για την λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 6×5= 30 ECTS/ 6Χ3ΔΜ=18 ΔΜ
  • Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15ECTS/3Χ3ΔΜ=9ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

Δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου η επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε (5) επιπέδων Αγγλικής Γλώσσας. (σε περίπτωση δυνατότητας πλήρωσης θέσης για την διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας θα επανέλθει το θέμα σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τις απαραίτητες ενέργειες).

Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιτυχώς ολοκλήρωση τουλάχιστον ένα επίπεδο εκ των τριών Ξένων Γλωσσών (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά) πιστώνονται με τις νέες διδακτικές και πιστωτικές μονάδες.