«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 2018-19»

Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15 ECTS/9 ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

Για τη λήψη Πτυχίου απαιτούνται 156 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS) ήτοι 52 μαθήματα:

  • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 16×5 ECTS = 80 ECTS / 48 ΔΜ
  • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 6×5 ECTS = 30 ECTS/ 18 ΔΜ
  • 13 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 13×5 = 65 ECTS/ 39 ΔΜ
  • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 6×5 ECTS = 30 ECTS/ 18 ΔΜ
  • 5 Ελεύθερης Επιλογής: 5×5 ECTS = 25 ECTS/ 15 ΔΜ
  • 6 Επίπεδα Υποχρεωτικά για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για την λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 6×3= 18 ECTS/ 18 ΔΜ

Δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου η επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε επιπέδων Αγγλικής Γλώσσας.

Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15 ECTS/9 ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.