Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 156 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ).

Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να συγκεντρώσει:

  • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 48 ΔΜ
  • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 18 ΔΜ
  • 15 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 45 ΔΜ
  • 8 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 24 ΔΜ
  • 2 Ελεύθερης Επιλογής: 6 ΔΜ
  • 6 Επίπεδα για μία από τις Υποχρεωτικά προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για την λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 15 ΔΜ
  • 5 Επίπεδα για την Αγγλική Γλώσσα των οποίων είναι απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση τους για τη λήψη πτυχίου, χωρίς ο βαθμός των μαθημάτων αυτών να υπολογίζεται στο Μέσο Όρο του βαθμού πτυχίου και χωρίς να πιστώνονται μονάδες. Οι κάτοχοι επιπέδου Lower απαλλάσσονται από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και εντάσσονται στο πέμπτο επίπεδο. Οι κάτοχοι επιπέδου Proficiency απαλλάσσονται και από τα τέσσερα επίπεδα.

Το μάθημα «Ακαδημαϊκά Αγγλικά» είναι υποχρεωτικό μάθημα για τη λήψη πτυχίου, υπολογίζεται στο Μέσο Όρο του βαθμού πτυχίου και πιστώνεται με 3 ΔΜ.
Οι φοιτητές/-τριες έχουν την δυνατότητα προαιρετικά να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15 ECTS/ 9 ΔΜ και αντικαθιστά 3 μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

Για τη δήλωση και εξέταση όλων των προσφερόμενων Ξένων Γλωσσών του Τμήματος Εβραϊκά ΙΙ, Αραβικά ΙΙ, Τουρκικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙ αποτελούν προαπαιτούμενα μαθήματα τα επίπεδα Εβραϊκά Ι, Αραβικά Ι, Τουρκικά Ι, Αγγλικά Ι και αντιστοίχως για όλα τα επίπεδα.