Επικαιροποίηση πλαισίου εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Κατά τη διάρκεια του Η΄ εξαμήνου οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να αναλάβουν προαιρετικά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σε αντικείμενα συναφή με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια επιλέξει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία, τότε αυτή αντικαθιστά τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα Κατεύθυνσης. Σε περίπτωση μη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να εγγραφεί σε τρία (3) επιπλέον μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

Για το θέμα της πτυχιακής εργασίας ο/η φοιτητής/τρια έρχεται σε συμφωνία με διδάσκων/ουσα του Τμήματος που διδάσκει το αντικείμενο στο οποίο εμπίπτει το θέμα της.

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται ατομικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός ζητήματος. Τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

 • Κάθε διδάσκων/ουσα μπορεί να επιβλέπει μέχρι δεκαπέντε (15) πτυχιακές εργασίες ετησίως
 • Το θέμα της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να βρίσκεται σε συνάφεια με τα διδακτικά καθήκοντα και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της διδάσκοντα/ουσας
 • Να μην δίνεται το ίδιο θέμα από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα την ίδια χρονιά

Κατά την επιλογή των φοιτητών/τριων από τους/τις διδάσκοντες/ουσες, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

 • το διάγραμμα (προσχέδιο) της πτυχιακής εργασίας που θα εκπονήσει ο/η φοιτητής/τρια και γενικότερα η συνέντευξη του/της με τον/την διδάσκοντα/ουσα
 • ο αριθμός των μαθημάτων της Κατεύθυνσης που έχει περάσει ο/η φοιτητής/τρια, σε συνδυασμό με το βαθμό
 • προϋπόθεση θεωρείται το να έχει περάσει επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια το μάθημα των Ακαδημαϊκών Αγγλικών
 • θετικά συνυπολογίζεται η εκπόνηση εργασιών σε άλλα μαθήματα και η τυχόν συμμετοχή του/της σε ερευνητικά προγράμματα

Η διαδικασία υποβολής των πτυχιακών εργασιών είναι η εξής:

 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες έρχονται σε επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες έτσι ώστε το αργότερο πριν την έναρξη του εαρινού (Η΄) εξαμήνου, να έχει εγκριθεί το θέμα της πτυχιακής εργασίας και του επιβλέποντα/ουσας –εξεταστή/ριας από τη Συνέλευση του Τμήματος (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα εισήγησης)

Σε περιπτώσεις φοιτητών/τριών επί πτυχίω, οι οποίοι/ες επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία και η αντίστοιχη έγκριση του θέματος από τη Συνέλευση του Τμήματος πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη του επομένου ακαδημαϊκού εξαμήνου

 • η παράδοση των εργασιών στον/στην επιβλέποντα/ουσα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ένα μήνα πριν από την έναρξη της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου
 • η εξέταση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της εξεταστικής

Μετά την επιτυχή εξέταση της πτυχιακής εργασίας ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο της εργασίας στην βιβλιοθήκη.

 • Κατεβάστε την εισήγηση για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας εδώ.