Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα»

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα» (ΦΕΚ 896/01.04.2016) το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα».

Αντικείμενο – Σκοπός

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας και πιο συγκεκριμένα, μέσω της εμβάθυνσης και ανάλυσης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, θα αναζητηθούν σε βάθος οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν μέσω της έρευνας, αξιοποίησης, ερμηνείας, υπομνηματισμού γραμματειακών πηγών καθώς και άλλων πτυχών της αρχαιότητας. Με οδηγό τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους, όσο και τις σύγχρονες μεθοδολογικές τάσεις και προσεγγίσεις, θα αναζητηθούν και θα αποκωδικοποιηθούν οι πολιτικές, κοινωνικές, παιδευτικές νόρμες και αξίες, που εντοπίζονται στο αρχαίο ελληνικό θέατρο και επηρέασαν ποικιλοτρόπως την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Το ΠΜΣ στοχεύει να παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη, να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου, να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες ώστε να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές καθώς και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας.

Κατηγορίες μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών επιστημών ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο κατ’ ελάχιστον : επίπεδο FCE/Lower ή TOEFL 500+. Θα ληφθεί υπόψη η πιστοποιημένη γνώση άλλων Γλωσσών π.χ. Γαλλικά (επίπεδο Delf B2) ή Γερμανικά (επίπεδο Zertificat B2).

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας μπορούν να εξετασθούν γραπτώς στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου στην Αγγλική γλώσσα, από τη γνωστική περιοχή του ΠΜΣ, κατά τη διάρκεια των προφορικών συνεντεύξεων.

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα εξής δικαιολογητικά (στο https://nautilus.aegean.gr/):

 1. Αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Δύο συστατικές επιστολές εάν ο/η υποψήφιος/α δεν προέρχεται από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 7. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα διεξαγωγής εξετάσεων γλωσσομάθειας (για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ελληνομάθειας επιπέδου Β2).
 8. Πτυχιακή εργασία (εάν υπάρχει).
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν).
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 12. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό προσόντος θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι θα συμβάλει στη θετική αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του/της.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης της πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου υποψηφιότητας από την Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή δύναται κατά περίπτωση να καλέσει υποψήφιους/φιες σε συνέντευξη εφόσον κρίνει ότι χρειάζονται περεταίρω διευκρινίσεις.

Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής:

Α/Α Κριτήριο Βαθμοί (max.)
1 Γενικός βαθμός πτυχίου 10
2 Συνάφεια του προπτυχιακού τίτλου σπουδών ή παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. 15
3 Προπτυχιακή διπλωματική εργασία και η συνάφειά της με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. 5
4 Ερευνητικό/επιστημονικό ή/και συγγραφικό έργο 10
5 Πρόσθετοι πέραν του πρώτου, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

Κατανέμονται ως ακολούθως:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
 • Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Τρίτο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
10

5

3

2

6 Επιπλέον επίπεδα γνώσης της προαπαιτούμενης ξένης γλώσσας ή άλλων Ξένων Γλωσσών:

Επίπεδο Γ1

Επίπεδο Γ2

Γνώση άλλης Ξένης Γλώσσας

10

5

8

2

7 Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (π.χ. επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus, παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων, κτλ) 10
ΣΥΝΟΛΟ 70

Διαρκεια, Μεθοδολογία υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης διδασκαλίες που απαιτούν φυσική παρουσία στην έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο σε συνδυασμό με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Επίσης οι διδασκαλίες διαρθρώνονται σε εντατικούς κύκλους ενοτήτων εκπαίδευσης και μάθησης ανά μήνα (περιλαμβάνονται και Σαββατοκύριακα).

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.400€. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, ως ακολούθως: η πρώτη δόση (800€) με την εγγραφή στο Πρόγραμμα και οι επόμενες δύο, από 800€ έκαστη, με την έναρξη του Β’ εξαμήνου και μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου αντίστοιχα.

Πρόγραμμα μαθημάτων – Γλώσσα διδασκαλίας

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

A΄ Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος μαθήματος Π.Μ. (ECTS)
Y-1 Θέατρο και Δημόσια Ζωή 6
Y-2 Πολιτικές Αναγνώσεις Τραγωδίας Ι 6
Y-3 Πολιτικές Αναγνώσεις Κωμωδίας 6
Y-4 Σκηνοθεσία του αρχαίου θεάτρου 6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ)
Ε-1 Η δραματουργία στην περιφέρεια του ελληνικού κόσμου (Αίγυπτος-Εγγύς Ανατολή) 6
Ε-2 Το θέατρο ως μέσο πολιτιστικής διπλωματίας στην αρχαιότητα 6
Σύνολο: 30

Β΄ Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος μαθήματος Π.Μ. (ECTS)
Y-5 Πολιτικές αναγνώσεις τραγωδίας ΙΙ 6
Y-6 Η έννοια της δημόσιας συνάθροισης της κοινότητας 6
Y-7 Κοινωνικός προβληματισμός στο αρχαίο θέατρο 6
Y-8 Πόλις-θέατρο (η θεατρική νοοτροπία στην αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας) 6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ)
Ε-3 Η παιδευτική διάσταση του αρχαίου θεάτρου 6
Ε-4 Μεθοδολογία και Έρευνα στις αρχαιογνωστικές επιστήμες 6
Σύνολο: 30

Γ΄ Εξάμηνο

ΜΔΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30
Σύνολο: 30

 

Επικοινωνία-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Email: Rhodes_PMS_TheatreMed@aegean.gr
Τηλέφωνα: 2241099065, 99314, 99317

Μαρία Τσαμούρη, Γραμματέας του Π.Μ.Σ. τηλ.: 22410 99370 και 6973683784, ώρες 10.00-14.00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Rhodes_PMS_TheatreMed@aegean.gr, και στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος: http://dms.aegean.gr .

 

Δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εδώ (Σελίδα 2 – Αριθμ. 2749).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2018-2019