Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος

 

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τον τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο», σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 24518/Β7/6.5.2004 (ΦΕΚ 753 Β΄ 19.5.2004) υπουργικής απόφασης και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση, η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου στους συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική και μεθοδολογική εκπαίδευση και κυρίως την εξειδικευμένη γνώση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στη περιοχή της Μεσογείου, ώστε οι απόφοιτοί/ές του να επιχειρήσουν με αξιώσεις τα επόμενα βήματά τους στον εγχώριο ή/και το διεθνή επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο». Το Μ.Δ.Ε. απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση δύο (2) διδακτικών εξαμήνων σπουδών και την επιτυχή υποστήριξη της προβλεπόμενης διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ειδικότερα Τμημάτων και Κατευθύνσεων Διεθνών – Στρατηγικών Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών – Μεσογειακών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, Βαλκανικών, Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δεκτοί επίσης γίνονται:

 • πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ αντιστοίχων με τα ανωτέρω Τμήματα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ 12 εδαφ. γ του Νόμου 2916/2001.
 • απόφοιτοι των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών εφόσον τα πτυχία τους είναι ισότιμα των Πανεπιστημιακών Σχολών.
 • πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εάν πιστοποιηθεί από τη Σ.Ε. η ικανότητά τους να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ.

Οι αλλοδαποί πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως η επάρκεια αυτή κρίνεται από την κείμενη νομοθεσία, και να έχουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύο (2) διδακτικά και ένα (1) ερευνητικό, πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, ενώ οι διδακτικές εβδομάδες του κάθε εξαμήνου κυμαίνονται μεταξύ δέκα (10) και δεκατριών (13). Τροποποίηση του χρονικού προγραμματισμού των μαθημάτων μπορεί να γίνει μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής. Τα Υποχρεωτικά είναι τέσσερα (4) και τα Επιλογής επίσης τέσσερα (4) από τα οκτώ (8) προσφερόμενα. Τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται εφόσον έχουν δηλωθεί από πέντε (5) τουλάχιστον μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να αποκλείεται η διδασκαλία και η εξέταση ορισμένων μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα.

Το τρίτο (3) εξάμηνο σπουδών αφορά τη συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90 σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. Κάθε μάθημα πιστώνεται με 7,5 πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Διακυβέρνηση στη Μεσόγειο

Μαθήματα Επιλογής
Δύο εκ των:

 • Διακρατικές, Ενδοκρατικές και Διεθνικές Συγκρούσεις στη Μεσόγειο
 • Η Εξωτερική Πολιτική των Χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής
 • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Παγκοσμιοποίηση και η Θέση της Μεσογείου
 • Διεθνείς Οργανισμοί στο Μεσογειακό Χώρο

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σύγχρονες Προσεγγίσεις Ασφάλειας για τη Μεσόγειο
 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές στη Μεσόγειο

Μαθήματα Επιλογής
Δύο εκ των:

 • Iσλάμ: Θρησκεία και Πολιτική
 • Διεθνείς Σχέσεις στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο
 • Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και Μεσόγειος
 • Πολιτική και Οικονομία στον Ευρύτερο Εύξεινο Πόντο

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Στο ΠΜΣ απασχολούνται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.5 του N. 3685/2008.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πληροφορίες:

τηλ.: 22410 99321

Πρόσκλήση

 

Δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εδώ (Σελίδα 4 – Αριθμ. 2740).