Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική εποχή έως την Ύστερη αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της αρχαιολογίας, αιγυπτιολογίας, αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών επαφών στην ανατολική Μεσόγειο της Εποχής του Χαλκού και των Ιστορικών Χρόνων. Το ΠΜΣ θα παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, θα καλλιεργεί την κριτική και αναλυτική σκέψη, θα αναπτύσσει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου και θα καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/ες του ιδίου τμήματος, όλων των τμημάτων που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι/ες Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) δια ζώσης μαθήματα/συναντήσεις έως τέσσερις φορές σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα) β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.

 

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε ενενήντα (90) ECTS. Στο Α΄ και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) Υποχρεωτικών και ενός (1) Κατ” Επιλογήν μαθημάτων, σε σύνολο δύο (2) προσφερόμενων ανά εξάμηνο, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS) με συντελεστή βαρύτητας πέντε (5) το καθένα. To τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS) με συντελεστή βαρύτητας 15. Υποχρεωτική είναι για τους φοιτητές η συμμετοχή σε πρακτική άσκηση διάρκειας 15−30 ημερών, στις τρέχουσες από την Κατεύθυνση έρευνες, κατά τη διάρκεια των τριών εξαμήνων. Το είδος των προσφερόμενων πρακτικών (π.χ. ανασκαφή, επιφανειακή έρευνα, εργαστηριακές ασκήσεις, μουσειακή πρακτική, ερευνητικός σχεδιασμός στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου, κλπ) θα προσδιορίζεται στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική (διδασκαλία επιμέρους ενοτήτων από προσκεκλημένους καθηγητές). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ-1 Πολιτισμικές σχέσεις των λαών της ανατολικής Μεσογείου στην Εποχή του Χαλκού (ECTS 6).
Υ-2 Κύπρος και Εγγύς Ανατολή: ειδικά θέματα διαπολιτισμικών σχέσεων από τους προϊστορικούς έως και τους ελληνιστικούς χρόνους (ECTS 6).
Υ-3 Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά Ι: επιγραφική και γραμματειακές πηγές του Μέσου Βασιλείου (ECTS 6).
Υ-4 Γραμματειακές πηγές των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων στη Μεσόγειο: Αρχαϊκή και Κλασική περίοδος (ECTS 6).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 από τα 2)
Ε-1 Αρχαιολογία της αιγυπτιακής θρησκείας: συνακόλουθες επιδράσεις στα θρησκευτικά και φιλοσοφικά συστήματα της Ύστερης Αρχαιότητας στη Μεσόγειο (ECTS 6).
Ε-2 Το νόμισμα ως αρχαιολογική μαρτυρία (ECTS 6).
Σύνολο ECTS: 30

 

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ-5 Τέχνη και τεχνολογία στις ανακτορικές κοινωνίες της ανατολικής Μεσογείου (ECTS 6).
Υ-6 8ος – 6ος αι. π.Χ.: η ελληνοποίηση της Μεσογείου μέσα από την αρχαιολογική μαρτυρία (ECTS 6).
Υ-7 Αιγυπτιακά ιερογλυφικά ΙΙ: επιγραφική και γραμματειακές πηγές του Νέου Βασιλείου (ECTS 6).
Υ-8 Νέες τεχνολογίες στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου: Ερευνητικά ζητήματα (ECTS 6).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 από τα 2)
Ε-3 Πρωτογενείς πηγές (Αρχαιολογία, επιγραφική, Νομισματική, Παπυρολογία) για την αρχαία ιστορία της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Εγγύς Ανατολής (ECTS 6).
Ε-4 Γραμματειακές Πηγές των Πολιτικών και οικονομικών σχέσεων στη Μεσόγειο: Ελληνιστική περίοδος-Ύστερη (ECTS 6).
Σύνολο ECTS: 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑ – Πρακτική άσκηση (ECTS 6).
ΜΕΕ – Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης (ECTS: 24)
Σύνολο ECTS: 30

Υποχρεωτική είναι για τους φοιτητές η συμμετοχή σε πρακτική άσκηση διάρκειας 15-30 ημερών. Το είδος των προσφερόμενων πρακτικών (π.χ. ανασκαφή, επιφανειακή έρευνα, εργαστηριακές ασκήσεις, μουσειακή πρακτική, ερευνητικός σχεδιασμός στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου, κ.λ.π.) θα προσδιορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και η αγγλική.

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία εγγραφής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (http://www.rhodes.aegean.gr/tms/), ή στείλτε τα ερωτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Rhodes_PMS_EastArch@aegean.grmariatsamouri@aegean.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 99340-1, 6973683784 (καθημερινά και ώρες γραφείου 08.30-13.30 – γραφείο Β25 κτίριο 7ης Μαρτίου).

 

Δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εδώ (Σελίδα 7 – Αριθμ. 2739).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2018-19