Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 

ΦΕΚ Διδακτορικού

Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (συνεδρία 31/25.01.2018)
Αφού έλαβε υπόψη:

– Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
– Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 – 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
– Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 και του άρθρου 85, παρ. 6 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α’).
– Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 89 (επαναληπτικής)/13.12.2017 έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου, θέμα 2.1 «Έγκριση πλαισίου κανονισμού διδακτορικών σπουδών».
– Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 7/18.01.2018 Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, θέμα 3.7 «Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».
– Το υπ΄ αριθμ 31/25.01.2018 πρακτικό της συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 10.1. «Έγκριση Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος».
– Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζει:
και εγκρίνει τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι Διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 3
Διδακτορικό Δίπλωμα

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Άρθρο 4
Όργανα Διοίκησης των Διδακτορικών Σπουδών – Αρμοδιότητες

• Σύγκλητος Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Σύγκλητος είναι αρμόδια για θέματα όπως:
i. Εγκρίνει τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών κάθε Τμήματος (άρθρο 13, παρ. ιε του ν. 4485/2017).
ii. Αποφασίζει για την ίδρυση και οργάνωση προγραμμάτων τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (άρθρο 13, παρ. ιθ του ν. 4485/2017).
iii. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, την οργάνωση προγραμμάτων τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017.
iv. Συνεκτιμά την τελική έκθεση αξιολόγησης που υποβάλλεται από την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) (άρθρο 44, παρ. 6 εδάφιο 2 του ν. 4485/2017) και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

• Συνέλευση Τμήματος.

Η Συνέλευση Τμήματος είναι αρμόδια για θέματα όπως:
i. Απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα (άρθρο 21, παρ. ζ του ν. 4485/2017),
ii. συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων διδακτόρων (άρθρο 31, παρ. 3, περιπτ. δ του ν. 4485/2017) και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται
από τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Επισημαίνεται ότι «το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Ιδρύματος έχει την ευθύνη τήρησης του νόμου σε ότι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΣ και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών…» (άρθρο 30, παρ. 5 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 5
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός/η ως υποψήφιος/α διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Επιλογή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα χωρίς Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω της τεκμηριωμένης ποιότητας του επιστημονικού ή επαγγελματικού του/της έργου, ή αν ο/η Υποψήφιος/α έχει εξαιρετικής ποιότητας
και επιπέδου επιστημονική/ές δημοσίευση/εις ή ευρεσιτεχνία, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης, μπορεί να γίνει δεκτός/ή και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Ο/η Υποψήφιος/α υποχρεούται να περατώσει αριθμό επιπρόσθετων μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Ιδρύματος.

Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται δεκτός/η μη κάτοχος Δ.Μ.Σ., απαιτείται Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς πανεπιστημίου του εξωτε-
ρικού αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Α. Γενικά θέματα.
Α.1 Διαδικασία επιλογής.

Η διαδικασία επιλογής/εγγραφής Υποψήφιου/ας Διδάκτορος προϋποθέτει: [α] είτε υποβολή αίτησης (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) από τον/την ενδιαφερόμενο/η κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα στις ημερομηνίες που προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή, [β] είτε την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης μετά από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής
Διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4485/2017.

Α.2 Διαδικασία επιλογής μετά από προκήρυξη ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (άρθρο 42 ν. 4485/2017).

Είναι δυνατή η προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων, υποτρόφων ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιοποιούνται, είτε δια του ημερήσιου τύπου, είτε δια ανάρτησης στους οικείους διαδικτυακούς τόπους, είτε δια ανάρτησης σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Τμήματος.

Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, παραδοτέα, χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών και συναφή θέματα, μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις.

Η ανάθεση επίβλεψης των εν λόγω διδακτορικών διατριβών μπορεί, βάσει της προκήρυξης, να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον ανωτέρω νόμο και στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

Β. Ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι:

(α) Πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.
(β) Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.
(γ) Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Μ.Δ.Ε. για Υ.Δ., είναι δυνατή σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο/Η Υποψήφιος/α υποβάλλει, κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα το εικοσαήμερο που προηγείται πριν από την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού εξαμήνου, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

1. Αίτηση (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).
2. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).
4. Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος.
5. Φωτοτυπία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
6. Πιστοποιητικό επιπέδου πολύ καλής γνώσης (Επιπέδου Γ1) μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρώπης.
7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων με τους/τις οποίους/οποίες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση
8. Ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.
9. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία ο/η Υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει, και δεν έχουν δημοσιευτεί, σε ψηφιακή μορφή.
10. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) το οποίο θα περιέχει:
i. Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής.
ii. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής.
iii. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.
iv. Ενδεικτική βιβλιογραφία.
v. Προσδοκώμενα αποτελέσματα.
11. Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής – καταγράφεται στην αίτηση (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).
12. Ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα ο/η οποίος/α (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει – καταγράφεται στην αίτηση. (βλέπετε και άρθρο 7, Ενότητα Ε του παρόντος κανονισμού).

Δ. Κριτήρια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.

Η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων που έχει ορίσει για τον σκοπό αυτό, εξετάζει αν πληρούνται τα κατά τον Νόμο απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Εξετάζεται δηλαδή, εάν πρόκειται για υποψηφιότητα υψηλής ποιότητας, εάν ο/η Υποψήφιος/α διαθέτει γνώση του αντικειμένου σε θεωρητικό επίπεδο και εις βάθος εξοικείωση με τον τρέχοντα επιστημονικό προβληματισμό, εάν ο/η Υποψήφιος/α έχει σαφή στόχο όσον αφορά στην εκπόνηση της Διατριβής, εάν η υποψηφιότητα υπόσχεται ερευνητική παραγωγή και επιτυχή κατάληξή της και εάν η ερευνητική πρόταση εμπίπτει στα ερευνητικά και εν γένει ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του Τμήματος.

Η παραπάνω αναφερόμενη Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να καλέσει τον/την Υποψήφιο/α σε προσωπική συνέντευξη.

Τα κριτήρια που λαμβάνονται κυρίως υπόψη από τη Συνέλευση για τη λήψη απόφασης είναι:

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
2. Διπλωματική Εργασία
3. Πρώτο πτυχίο (βαθμός, συνάφεια)
4. Πτυχιακή εργασία
5. Επαγγελματική εμπειρία
6. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών
7. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών
8. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
9. Πιστοποιημένη γνώση της ξένης γλώσσας
10. Δεύτερο πτυχίο (αν υπάρχει).

Ε. H Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, ορίζει, ανά κατηγορία αιτήσεων, τριμελή επιτροπή (αξιολόγησης) από Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, η οποία μελετά τις υποψηφιότητες και καλεί σε συνέντευξη τους/τις ενδιαφερόμενους/ες. Η επιτροπή υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα, με το οποίο εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψη κάθε υποψηφιότητας, καθώς και την ανάληψη της επίβλεψης της Διδακτορικής Διατριβής είτε σύμφωνα με
την πρόταση του/της υποψήφιου/ας είτε, αν πρόταση δεν υφίσταται, με κριτήριο τη σύμπτωση ή τη συνάφεια με τον επιστημονικό κλάδο όπου εμπίπτει το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) και μετά από συνεννόηση με τον/την προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του/της προτεινόμενου/νης επιβλέποντος/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/υποψήφιας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) και όσα αφορούν στην επίβλεψή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο του παρόντος Κανονισμού.

Με απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής ενός/μιας Υποψηφίου/ας την παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με την εκάστοτε επιστημονική έρευνα δραστηριότητες (προβλέπεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45, παρ. 2, περιπτ στ του ν. 4485/2017).

Άρθρο 8
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

Α. Δικαίωμα επίβλεψης (άρθρο 39 του ν. 4485/2017).

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα Μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή ως διαφορετικά ορίζεται από το ισχύον εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.

Κάθε Επιβλέπων/ουσα μπορεί να επιβλέπει έως οκτώ (8) το μέγιστο, (μη συνυπολογιζομένων τυχόν συνεπιβλέψεων), το ανώτερο, Υ.Δ. (άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017).

Σε περίπτωση προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, η ανάθεση της επίβλεψης μπορεί βάσει της προκήρυξης να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον νόμο και στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρθρο 42 του ν. 4485/2017).

Β. Συγκρότηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 39, παρ. 2 τουν. 4485/2017).

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.

Στην Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη Μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή/τριας και Επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) Μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.

Γ. Αδυναμία τέλεσης χρεών Επιβλέποντος/ουσας (άρθρο 39, παρ. 3 του ν. 4485/2017).

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να επιβλέψει για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο άτομο την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτηση του/της Υ.Δ. και γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. Διαφορετικά, αναθέτει σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται ανά άτομο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

Δ. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση Επιβλέποντος/ουσας (άρθρο 39, παρ. 2 του ν. 4485/2017).

Αν ο/η αρχικά επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να εκτελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ε. Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (άρθρο 39, παρ. 4 του ν. 4485/2017).

Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, οι τίτλοι των εκπονουμένων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος/Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 9
Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η Υ.Δ. ασχολείται με την αξιολόγηση και διερεύνηση των πηγών, τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων, καθώς και την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αυτών. Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να αποτελεί σημαντική νέα συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.

Ο/Η Υ.Δ. έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα μέρος της έρευνας του σε Πανεπιστήμιο άλλης χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Συνέλευσης προκειμένου να εξοικειωθεί με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης ή/και για να συνεργαστεί σε ερευνητικό επίπεδο με άλλους ερευνητές/τριες. Ο/Η Υποψήφιος/α οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνας του/της με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό.

Άρθρο 10
Χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Α. Ελάχιστη Διάρκεια (άρθρο 40, παρ. 1 του ν. 4485/2017).
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Β. Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής.
Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017) ανέρχεται σε έξι (6) έτη εξαιρούμενων των αναστολών.

Γ. Αναστολή εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.
Ο/Η Υποψήφιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή της ανωτέρω περιόδου μέχρι και 2 έτη συνολικά.

Άρθρο 11
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Υποψήφιου/ας Διδάκτορα

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί, i) να προσφέρει επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα, να συμμετέχει σε επιτηρήσεις κατά την διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, ii) να συνεργάζεται με τον/τους επιβλέποντα/ες και με άλλους διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος, iii) να συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια σχετικά με τη διατριβή του/της, δημοσιεύσεις και, εν γένει, iv) να είναι διαθέσιμος/η για οποιαδήποτε επιστημονική εκδήλωση ή λειτουργία κρίνουν απαραίτητη ο/η επιβλέποντας/ουσα ή/και η Συνέλευση του Τμήματος.

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας υποχρεούται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος (άρθρο 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017).

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει κάθε έτος, από 01 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου, στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή προφορικά, και εγγράφως τη συντελούμενη πρόοδο στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της.

Αντίγραφο του σχετικού υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον/την Επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, συνοδευόμενο από Έκθεση Προόδου που συντάσσει η εν λόγω Επιτροπή, καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του/της Υποψηφίου/ας (άρθρο 40, παρ. 2 του ν. 4485/17), αφού κατατεθεί προηγουμένως στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διατηρεί πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος (ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, παροχές φοιτητικής μέριμνας, εκπροσώπηση σε Συλλογικά Όργανα κ.λπ.), πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ενώ μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής διατηρεί πλήρη δικαιώματα χρήσης των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών πέντε (5) έτη (άρθρο 40, παρ. 3 του ν. 4485/2017).

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να ορίσει υποχρέωση συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια και λοιπές ακαδημαϊκές εκδηλώσεις ή δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με σύστημα κριτών ή παρουσίαση σχετικών με το θέμα της διδακτορικής διατριβής εργασιών σε συνέδρια με σύστημα κριτών, σεμινάρια ή ημερίδες (άρθρο 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017).

Η υποχρέωση παρακολούθησης/συμμετοχής σε μαθήματα ή εργαστήρια προτείνεται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και εγκρίνεται από τη Συνέλευση (άρθρο 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017).

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν (άρθρο 40, παρ. 3 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 12
Δυνατότητα απασχόλησης Υποψηφίου/ας Διδάκτορα

Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε Υ.Δ. η επικουρία Μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος (άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο ε, του ν. 3685/2008).

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 4452/2017 δύναται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3)πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι. και σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 13
Αλλαγή θέματος Διδακτορικής Διατριβής

Για την αλλαγή του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται εισήγηση του/ης Επιβλέποντος/ουσας και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η αλλαγή του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής αποκλείεται μετά την υποβολή αίτησης του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορος για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της.

Άρθρο 14
Γλώσσα συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής

Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται σε γλώσσα που αποφασίζει η Συνέλευση (άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 4485/2017). Σε περίπτωση που η Διδακτορική Διατριβή έχει γραφεί σε άλλη γλώσσα, ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει συνημμένη στη Διδακτορική Διατριβή εκτενή περίληψή της στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 15
Τελική Αξιολόγηση και Κρίση Διδακτορικής Διατριβής

Α. Υποβολή εισηγητικής έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στη Συνέλευση του Τμήματος.

Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ο/η Υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Η αίτηση κοινοποιείται στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία συσκέπτεται, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση ή την απόρριψή της και, εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση που υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος.

Στην εισηγητική έκθεση προτείνεται και ορισμός της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (άρθρο 41, παρ. 1 του ν. 4485/2017).

Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/της Υ.Δ. του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Β. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από Συνέλευση.

Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 41, παρ. 1 του ν. 4485/2017).

Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.

Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Γ. Υποχρεώσεις του/της υποψήφιου/ας Διδάκτορα.

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας υποχρεούται, μετά την υποβολή της Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής από τη Συνέλευση να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος:

i. τη Διδακτορική Διατριβή σε ηλεκτρονική μορφή.
ii. Yπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνει ότι «Είμαι ο/η αποκλειστικός/ή συγγραφέας της υποβληθείσας Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο «…». Η συγκεκριμένη
Διδακτορική Διατριβή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά για την απόκτηση του Διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Κάθε βοήθεια, την οποία είχα για την προετοιμασία της, αναγνωρίζεται πλήρως και αναφέρεται επακριβώς στην εργασία. Επίσης, επακριβώς αναφέρω στην εργασία τις πηγές, τις οποίες χρησιμοποίησα, και μνημονεύω επώνυμα τα δεδομένα ή τις ιδέες που αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, ακόμη κι εάν η συμπερίληψή τους στην παρούσα εργασία υπήρξε έμμεση ή παραφρασμένη. Γενικότερα, βεβαιώνω ότι κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής έχω τηρήσει απαρέγκλιτα όσα ο νόμος ορίζει περί διανοητικής ιδιοκτησίας και έχω συμμορφωθεί πλήρως με τα προβλεπόμενα στο νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας».
Η υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται στην οπίσθια (verso) όψη πριν από τη σελίδα τίτλου κάθε Διδακτορικής Διατριβής που κατατίθεται στο Τμήμα.
iii. Σε περίπτωση που η Διδακτορική Διατριβή έχει γραφεί σε άλλη γλώσσα, ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει συνημμένη στη Διατριβή εκτενή περίληψή της στην ελληνική γλώσσα.

Δ. Ορισμός ημερομηνίας παρουσίασης – αξιολόγησης διατριβής.

Με πρωτοβουλία του/της Προέδρου του Τμήματος και σε συνεννόηση με τον/την Επιβλέποντα/ουσα και τον/την Υ.Δ., μετά την κοινοποίηση της Διδακτορικής Διατριβής που έχει κατατεθεί προς εξέταση από τη Γραμματεία σε όλα τα Μέλη της ορισθείσας Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ορίζεται εντός τετραμήνου η ημερομηνία και η ώρα της προφορικής δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής σε αίθουσα της Πανεπιστημιακής Μονάδας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η πρόσκληση κοινοποιείται έγκαιρα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και η παρακολούθησή της είναι ελεύθερη στο κοινό. Κατά τη διαδικασία παρουσίασης και αξιολόγησης προϋποτίθεται η φυσική παρουσία, οπωσδήποτε του/της υποψήφιου/ας και τουλάχιστον τεσσάρων (4) Μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Τα υπόλοιπα Μέλη δικαιούνται να μετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο/Η υποψήφιος/α παρουσιάζει το περιεχόμενο της επιστημονικής έρευνάς του/της και τα πορίσματά της και απαντά σε ερωτήσεις και σχόλια μελών της Επταμελούς Επιτροπής ή των τυχόν αφυπηρετησάντων μελών της Τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) Μελών (άρθρο 41, παρ. 3 του ν. 4485/2017) και, με σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) Μελών της επιτροπής (ΝΣΚ 500/84 Γνμ. Δ/νσης Δικαστικού Γ.Λ.Κ.), αξιολογεί τη Διδακτορική Διατριβή με τους βαθμούς ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ή ΑΡΙΣΤΑ. Για την απόφασή της η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης, το οποίο υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής, και πέμπτο Μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (ν.
4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18).

Ε. Βελτιώσεις της Διδακτορικής Διατριβής.

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα κατά την αξιολόγησή της, με απλή πλειοψηφία των μελών της, να ζητήσει από τον/ην υποψήφιο/α διδάκτορα να επιφέρει εντός εξαμήνου προσθήκες, αλλαγές ή διορθώσεις στο τελικό κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής, τις οποίες κρίνει απολύτως απαραίτητες, πριν αυτή κατατεθεί στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και τις βάσεις δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 16, ενότητα Α του παρόντος κανονισμού.

Σε αυτή την περίπτωση, και οπωσδήποτε πριν από την καθομολόγηση του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, ο/η Επιβλέπων/ουσα οφείλει να βεβαιώσει με έγγραφό του που κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος ότι ο/η Υποψήφιος/α επέφερε στο κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής τις προσθήκες, αλλαγές ή διορθώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο Πρακτικό Αξιολόγησης της Επταμελούς Επιτροπής. Εάν η προθεσμία των έξι μηνών παρέλθει άπρακτη, τότε με σχετική απόφαση της Συνέλευσης η Διδακτορική Διατριβή θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

ΣΤ. Παροχή Βεβαίωσης.

Στον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα μπορεί να χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος, πριν από την αναγόρευση-καθομολόγησή του/της, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς τη Διδακτορική Διατριβή του/της, εφόσον δεν εκκρεμούν διορθώσεις.

Άρθρο 16
Αναγόρευση-καθομολόγηση Διδακτόρων

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, δικαιούται να υποβάλει στη Γραμματεία αίτηση για την αναγόρευση-καθομολόγησή του/της.

Α. Πριν την αναγόρευση/καθομολόγηση, η Διδακτορική Διατριβή θα πρέπει να έχει τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί με τη φροντίδα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ο/η οποίος/α καταθέτει με δική του/της ευθύνη αντίτυπα της Διατριβής του/της ως εξής:
i. Υποχρεωτική κατάθεση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ιδρυματικό Αποθετήριο της Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
ii. Υποχρεωτική κατάθεση σε μορφή USB στη Γραμματεία του Τμήματος.
iii. Υποχρεωτική κατάθεση σε έντυπη μορφή στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Συγκεκριμένα, με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος και σε συνεργασία με τον/την Υποψήφιος/α Διδάκτορα πραγματοποιείται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική ανάρτηση της Διδακτορικής Διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και κατόπιν η ταχυδρομική αποστολή ενός αντιτύπου της Διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα).
Η Γραμματεία, πριν την καθομολόγηση, οφείλει να ελέγξει την κατάθεσή της διατριβής στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (https://phdms.ekt.gr/phdms).
Τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναγόρευση – καθομολόγηση – απονομή Διπλώματος στον/στην ΥΔ.
iv. O/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας καταθέτει, υποχρεωτικά, δύο ηλεκτρονικά αντίτυπα της Διατριβής σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD) στην ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σύμφωνα με το ν. 3149/2003, άρθρο 12, παρ. 7.α και 9 ή τα αντιστοίχως ισχύοντα κατά τον χρόνο περάτωσης της διατριβής. Τα CDs πρέπει να φέρουν ετικέτα με το όνομα του/της Διδάκτορα, τον τίτλο της Διατριβής και το όνομα του Πανεπιστημίου, καθώς και την ημερομηνία παρουσίασης και αξιολόγησής της (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Τμήμα Εισαγωγής, κτήριο Βοτανικού, Λ. Αθηνών 31-33 και Σπύρου Πάτση 12, 104 47 Αθήνα). O/η Υ.Δ. καταθέτει προαιρετικά στη Βιβλιοθήκη της βουλής ηλεκτρονικό αντίτυπο της Διατριβής, με τη μορφή είτε ψηφιακού δίσκου (CD) είτε κοινοποίησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση reference@parliament.gr του συνδέσμου (link) προς το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, όπου θα έχει ήδη αναρτηθεί η διατριβή του/της.

Β. Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας προσκομίζει στη Γραμματεία μαζί με την αίτησή του/της για ενεργοποίηση της διαδικασίας αναγόρευσης-καθομολόγησης, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση από τη Φοιτητική Μέριμνα περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων (επιστροφή κλειδιού δωματίου φοιτητικής εστίας, επιστροφή βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης και μη ύπαρξη εκκρεμοτήτων για λόγους διαμονής σε φοιτητική εστία κατά τους θερινούς μήνες).
2. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus, βεβαίωση από το Γραφείο Erasmus περί μη ύπαρξης οικονομικών εκκρεμοτήτων.
3. Απόδειξη για την καταβολή της αξίας της περγαμηνής σε περίπτωση που ο/η Υ.Δ. επιθυμεί τη χορήγηση του (και με βάση όσα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων).
4. Δελτίο ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου (Ακαδημαϊκή Ταυτότητα) σε περίπτωση που είναι σε ισχύ.
5. Βεβαίωση κατάθεσης της Διδακτορικής Διατριβής στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
6. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων.

Γ. Σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και παρουσία του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ο/η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει δημόσια υπόψη του Σώματος τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η δημόσια αναγόρευση/καθομολόγησή του/της, καθώς και η απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος σε δύο αντίτυπα (Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45, παραγρ. 2, περιπτ. ζ του ν. 4485/2017).

Λεπτομέρειες της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος προβλέπονται στη σχετική τυποποιημένη διαδικασία του Ιδρύματος και αντίστοιχη Απόφαση Συγκλήτου. Το κείμενο καθομολόγησης του/της Υποψ. διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει εγκριθεί με απόφαση Συγκλήτου της υπ’ αριθμ. 7 έκτακτης συνεδρίας (επαναληπτική)/18.07.2017 (ΦΕΚ 2737/4-8-2017, τ.Β’). Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/19-1-2017, θέμα 7.4 απόφαση της Συγκλήτου, ή όπως κάθε φορά ισχύει, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης καθομολόγησης και απονομής του διδακτορικού διπλώματος σε υποψήφιους/ες διδάκτορες που διαμένουν αποδεδειγμένα στο εξωτερικό, ενώπιον των ελληνικών, πρεσβευτικών και προξενικών αρχών.

Το Διδακτορικό δίπλωμα μπορεί να χορηγείται και σε περγαμηνή, αν τούτο ζητηθεί από τον/την ίδιο/α τον/την Διδάκτορα και καταβληθεί η αξία που κάθε φορά ορίζεται αρμοδίως σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.

Άρθρο 17
Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων

(Πρόβλεψη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45, παρ.2, περιπτ. στ του ν. 4485/2017).

Α. Είναι δυνατή κατά νόμο η διαγραφή από τα Μητρώα του Τμήματος Υποψήφιου/ας Διδάκτορα για λόγο αναφερόμενο στην επιστημονική πρόοδο της διαδικασίας εκπόνηση της διατριβής του/της (λ.χ. επί μακρόν αδικαιολόγητη έλλειψη συνεργασίας με την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, αμέλεια, αδράνεια, έλλειψη ενδιαφέροντος, κ.τλ. προκύπτουσα από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου αυτής) ή για άλλο σπουδαίο λόγο (ΣΤΕ 5957/1995, 7μελούς, ΝΣΚ 166/2011, 294/2011, ΝΣΚ 237/2014) ο οποίος σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορά στο πρόσωπο του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα και να συνάπτεται με υπαίτια συμπεριφορά αυτού/ης.
Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, μετά από εισήγηση κατά πλειοψηφία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή Υποψηφίου/ας Διδάκτορα σύμφωνα με τα
ανωτέρω οριζόμενα και επίσης.

Β. Αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως του/της Υ.Δ.

Γ. Εάν ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατά τη διάρκεια εκπόνησης ή παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής του/της, υποπέσει σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993, όπως ισχύει) και υπόκειται στις ρυθμίσεις περί εννόμου προστασίας, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις κατόπιν απόφασης των αρμοδίων Οργάνων, με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Δ. Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διαγράφεται, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης, όταν έχει υπερβεί τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διατριβής που τυχόν έχει θεσπίσει το Τμήμα.

Άρθρο 18
Ανάκληση Διδακτορικού Διπλώματος

Διδακτορικός Τίτλος που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ του νόμου και του παρόντος Κανονισμού προϋποθέσεις κτήσης του και, κατεξοχήν αλλά μη περιοριστικά, εάν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή μέρος της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.

Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών η οποία κοινοποιείται στον/στην Πρύτανη του Ιδρύματος. (βλ και υπ’ αριθμ. 347/2013 Γνωμ. ΝΣΚ).

Άρθρο 19
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με συνεργαζόμενο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο της ημεδαπής και ομοταγή ιδρύματα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής (συνεπίβλεψη)

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι δυνατό να αναθέσει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε συνεπίβλεψη με συνεργαζόμενο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο της ημεδαπής και ομοταγή ιδρύματα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 43, παρ. 3 του νόμου 4485/2017.

Άρθρο 20
Λοιπές ρυθμίσεις

Α. Για τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όσον αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή, τη γραμματειακή κάλυψη, την τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, τα βραβεία, τις υποτροφίες και τη φοιτητική μέριμνα, ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου και οι αποφάσεις της Συγκλήτου ή άλλων αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Ειδικότερα, με βάση τη νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύει, οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες δικαιούνται πλήρη υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (παρ. 3, άρθρο 31 του ν. 4452/2017), δάνεια (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 43 του ν. 2413/1996), δελτίο ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου (σύμφωνα με την Φ5/11496/Β3 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2234/4.10.2011 τ.Β΄)), σίτιση (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-6-
2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1965/18-6-2012, τ.Β΄)) και στέγαση (σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου).

Άρθρο 21
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις του νόμου 4485/2017 εφαρμόζονται και για τους/τις Υ.Δ. που έχουν γίνει δεκτοί/ές πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον δεν έχει οριστεί, κατά την έναρξη της ισχύος του, η επταμελής εξεταστική επιτροπή του άρθρου 41 του νόμου (άρθρο 85, παρ. 5 του ν. 4485/2017).

Οι Υ.Δ. που υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία και έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, υποχρεούνται να την ολοκληρώσουν εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή σε περίπτωση που βρίσκονται σε αναστολή φοίτησης, εντός ενός έτους από τη λήξη της αναστολής τους.

Τέλος, θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, την ισχύουσα νομοθεσία ή την Σύγκλητο του Ιδρύματος αρμόδιο Όργανο είναι η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών.

Άρθρο 22
Τελικές διατάξεις

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (άρθρο 45 του ν. 4485/2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 2 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ