Τα θέματα των διατριβών χαρακτηρίζονται από υψηλό έως πολύ υψηλό βαθμό πρωτοτυπίας και εστιάζουν σε διάφορες, συχνά ανεξερεύνητες πτυχές των μεσογειακών σπουδών.

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων Διδακτόρων

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων παρακολουθεί την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών που έχουν ως εξής:

1. Ο/Η υποψήφιος/α καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα συνημμένα έντυπα. Τα συνημμένα έντυπα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτησή του/της είναι το βιογραφικό του/της, οι τίτλοι σπουδών του/της, φωτοτυπία της ταυτότητάς του/της, πρόταση της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τη σχετική βιβλιογραφία καθώς και η αναφορά ή/και κατάθεση όποιων πρόσθετων στοιχείων θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι ενισχύουν την υποψηφιότητά του/της (επιστημονικά άρθρα, εργασίες).
2. Αξιολογείται ο υποβληθείς φάκελος, με την αίτηση του/της υποψηφίου/ας, την πρόταση διδακτορικής διατριβής καθώς και το βιογραφικό του/της εν γένει.
3. Ο/Η επιβλέπων/ουσα εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. θετικά ή αρνητικά ή, σε αρκετές περιπτώσεις, την επανεξέταση της πρότασης μετά από εξάμηνο, ώστε να δοθεί ευκαιρία στον/στην υποψήφιο/α να επεξεργασθεί την πρότασή του/της επί το αρτιότερο.
4. Σε περίπτωση θετικής απόφασης από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ο/η υποψήφιος/α καλείται για εγγραφή ως «υποψήφιος/α διδάκτωρ του Τμήματος».
Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων ισχύουν τα εξής Για τους/τις κατόχους του Μ.Δ.Ε. του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου απαιτείται αρχικά αίτηση για θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
Στην αίτηση δηλώνεται το θέμα που επιλέγει ο/η υποψήφιος/α, το οποίο πρέπει να εντάσσεται στα γενικότερα αντικείμενα ερευνητικού ενδιαφέροντος του προτεινόμενου ως επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. Παράλληλα ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, το περιεχόμενο του οποίου παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. Για την επιλογή, αρμόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών.

Για τους/τις κατόχους Μ.Δ.Ε. άλλου Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ΑΕΙ της αλλοδαπής, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος). Κατεβάστε την αίτηση εδώ.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Ευανάγνωστα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος -όπου προβλέπεται- και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών). Σε περίπτωση τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα καθώς και αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.
4. Ευανάγνωστα αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο/η υποψήφιος/α
5. Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας – κατά προτίμηση αγγλικής
6. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων, μονογραφίες κτλ., καθώς και όποιο άλλο στοιχείο συμβάλλει, κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας, στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αντίληψης του επιστημονικού και ερευνητικού του/της «προφίλ».

Εκτός από τα παραπάνω τυπικά δικαιολογητικά, κάθε υποψήφιος/α υποβάλει «Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής». Στο σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα:
1. Προσδιορισμός του προτεινόμενου θέματος της διατριβής και της ευρύτερης γνωστικής περιοχής στην οποία εντάσσεται
2. Περιγραφή του προτεινόμενου θέματος διδακτορικής διατριβής
3. Περιγραφή του σκοπού και των επιμέρους στόχων της προτεινόμενης διατριβής (βασικά ερευνητικά ερωτήματα ή προβλήματα που θα απαντηθούν, θεωρητικές υποθέσεις που θα υποβληθούν σε έλεγχο)
4. Στοιχεία πρωτοτυπίας του προτεινόμενου θέματος
5. Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
6. Προτεινόμενη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί
7. Ενδεικτική βιβλιογραφία.

Αν από τα προγράμματα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει οι υποψήφιοι/ες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διαπιστωθούν ορισμένα κενά ή ελλείψεις, είναι δυνατόν να τους/τις ζητηθεί η παρακολούθηση ορισμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων του Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή και προπτυχιακών μαθημάτων και η επιτυχής εξέτασή τους σ’ αυτά, μετά από εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας προς την Γ.Σ.Ε.Σ. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να πιστοποιήσει την παρακολούθηση των σχετικών αυτών μαθημάτων, όπως ορίστηκαν από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια.

Οι Έλληνες/ιδες υποψήφιοι/ες διδάκτορες θα πρέπει να είναι άριστοι γνώστες της αγγλικής γλώσσας, ενώ οι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες διδάκτορες πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα. Θετικά υπόψη λαμβάνεται η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, όπως και το εύρος των ικανοτήτων στη χρήση Η/Υ.