Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ [έκτακτη συνεδρία 98 (επαναληπτική)]/30.04.2018)

Αφού έλαβε υπόψη:

– Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

– Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 – 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,

– Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του άρθρου 32, παραγρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α’) καθώς και των 30 έως και 37, 43, 45 και 85, του ιδίου νόμου,

– Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α ́, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

– Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β ́) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

– Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/19.3.2018/θέμα 3.2 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών,

– Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 16/30.4.2018/θέμα 1.2 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,

– Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 12/30.04.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 2.4 «Πρόταση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας», των Τμημάτων Μεσογειακών Σπουδών και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης», σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση των Τμημάτων Μεσογειακών Σπουδών και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την ίδρυση και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες,

– Το υπ’ αριθμ 98(επαναληπτική)/30.04.2018 πρακτικό της συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 2ο «Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος»,

– Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

την ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάζονται για την ίδρυση και λειτουργία- σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α ́) -Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας».

Άρθρο 2

Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ανάλυση και η διδασκαλία της γλώσσας ως πρώτης, δεύτερης/ ξένης. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις για την ανάλυση της γραμματικής δομής και της κειμενικής διάστασης της γλώσσας. Καλύπτει επίσης, τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη γλωσσική διδασκαλία. Αυτές αφορούν τόσο τη δομική όσο και τη λειτουργική διάσταση της γλώσσας και συνδέονται με διαφορετικές ανάγκες διδασκαλίας της πρώτης, δεύτερης/ξένης ή γλώσσας κληρονομιάς σε ποικίλα ακροατήρια (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τάξεις ενηλίκων κ.τ.λ.)., γεγονός που αποτελεί καινοτομία του προγράμματος. Επίσης,το πρόγραμμα αξιοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας στην ανάλυση και τη διδακτική γλωσσικών φαινομένων και κειμένων τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση και τη διδακτική της Ελληνικής και άλλων γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου (ενδεικτικά: Αραβικά, Εβραϊκά, Τουρκικά).

Ο σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η εμβάθυνση σε ποικιλία ζητημάτων που αφορούν τη γλωσσική ανάλυση και η παροχή τεχνογνωσίας για τη διδασκαλία της πρώτης, δεύτερης/ ξένης ή γλώσσας κληρονομιάς. Αξιοποιεί τη γνώση γύρω από την ανάλυση, την αντιπαραβολή των γλωσσών, τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, τη γλωσσική πολυμορφία, τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας και στοχεύει στην παροχή θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων για Τεύχος Β’ 2885/19.07.2018 την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων με επίκεντρο τη γλωσσική διδασκαλία.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας».

Ο μεταπτυχιακός τίτλος υπογράφεται από τον Πρύτανη και τους/τις Προέδρους όλων των συμμετεχόντων στη συνεργασία Τμημάτων.

Άρθρο 4

Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύο (2) διδακτικά και το τρίτο (3) αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 5

Πιστωτικές Μονάδες – Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Δύναται κάποια μαθήματα να προσφέρονται και στην αγγλική εν όλω ή εν μέρει, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική με αιτιολόγηση.

Άρθρο 6

Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 2023-2024.

Άρθρο 7

Τέλη φοίτησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη φοίτησης ύψους 2.500 €.

Άρθρο 8

Λοιπές Ρυθμίσεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 30 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών,
Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία